Camerawet

Voor werfopvolging met slimme camera’s geldt hetzelfde als voor bewakingscamera’s. De installatie voor een derde is een NIEUWE activiteit die geregeld wordt door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, die sinds 10 november 2017 van kracht is.

Definitie van (bewakings)camera’s

Het is belangrijk om te weten welke camera’s door de wetten worden beoogd.  De definitie komt uit de camerawet.
Een bewakingscamera is ‘elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft, en dat hiervoor beelden verwerkt’; met dien verstande dat een mobiele bewakingscamera een bewakingscamera is die verplaatst wordt tijdens de observatie om vanaf verschillende plaatsen of posities te filmen; een tijdelijke vaste camera is een bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel een welbepaald evenement te bewaken of op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld; een intelligente camera: – een bewakingscamera is die eveneens onderdelen en software bevat die, al dan niet gekoppeld aan registers of bestanden, de beelden al dan niet autonoom kunnen verwerken (opgelet deze camera’s kunnen vast, mobiel of tijdelijk vast zijn).

Wie kan de diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van bewakingscamera’s uitoefenen?

De activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling, voor elk camerasysteem met als doel misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen en die beelden verzamelt, verwerkt of bewaart, kan slechts worden door :

ofwel een privépersoon, voor zijn eigen rekening (niet voor een derde);

ofwel een onderneming voor camerasystemen vergund door de minister van Binnenlandse Zaken, die diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen, de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten aanbiedt of uitoefent.

Thans is er geen enkele lijst beschikbaar bij de FOD Binnenlandse Zaken.  Er zal binnenkort een lijst beschikbaar zijn op deze pagina.

De modaliteiten voor gebruik en onderhoud en de verplichtingen van de onderneming ten aanzien van de klant, moeten nog bij koninklijk besluit worden bepaald.  Er dient evenwel aandacht te worden besteed aan de ‘camerawet’ als bewakingscamera’s, gericht op het bewaakte goed (de voordeur bijvoorbeeld), gedeeltelijk de openbare weg filmen, want in dit geval moet men het camerasysteem aangeven bij de politie, een beeldwerkingsregister bijhouden en een pictogram aanbrengen (zie vraag II. Moet ik mijn bewakingscamera aangeven bij de politie? ).

Welke soorten camera’s worden niet door de regelgeving beoogd?

De Camerawet is van toepassing op het gebruik van “bewakingscamera’s” bedoeld om “de bewaking en het toezicht” te verzekeren voor veiligheidsdoeleinden. De wet private veiligheid is van toepassing op wat valt onder de conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van camerasystemen bedoeld om misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.   Beiden hebben dus duidelijk een veiligheidsdoelstelling (SECURITY, in tegenstelling tot SAFETY, in het vakjargon).

Bijvoorbeeld: een huishoudelijk videoparlofoon wordt in principe gebruikt om de toegang te vergemakkelijken of om niet lastig gevallen te worden, of een camera om te worden gebruikt om de gezondheid van de werknemers te beschermen (SAFETY in dit geval) of voor doeleinden van operationeel beheer.   De doelstellingen verschillen hier van het doeleinde “bewaking en toezicht” of opsporen van een misdrijf.

Hieruit volgt dat de twee wetten in beginsel niet van toepassing is op videoparlofoons.

Vanaf het moment dat de videoparlofoon, of de camera geplaatst voor SAFETY, doeleinden evenwel eveneens dient voor veiligheidsdoeleinden, als “bewakingscamera”, of met het oog op het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen en goederen, moeten de regels van de camerawet (aangifte, pictogram, …), van de wet private veiligheid (plaatsing door een vergunde onderneming voor camerasystemen) en de regels inzake AVG worden nageleefd.

u moet het gebruik ervan aangeven bij de politiedienst, via de site www.aangiftecamera.be, voor elke plaatsing van bewakingscamera’s in een niet-besloten of besloten plaats, die al dan niet voor het publiek toegankelijk is.  De aangifte moet gebeuren uiterlijk de dag vóór de eerste ingebruikneming.   Indien uw camera geplaatst of in gebruik is genomen vóór 25 mei 2018, heeft u tot 25 mei 2020 de tijd om deze aangifte te doen.  Indien deze camera op 25 mei 2018 of na deze datum is geplaatst, moet u de aangifte uiterlijk de dag vóór de eerste ingebruikneming doen.

De bewakingscamera’s bestemd voor de bewaking en het toezicht van een plaats, die worden geplaatst in uw fabriek of opslagplaats, … – dit wil zeggen ineen niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats -, moeten eveneens worden aangegeven aan de politiediensten en moeten worden geplaatst door een onderneming voor camerasystemen die is vergund door de FOD Binnenlandse Zaken.  Er moet eveneens een beeldverwerkingsregister worden bijgehouden en een pictogram worden aangebracht aan de toegang.

Beide wetten (camera’s en private veiligheid) zijn daarentegen niet van toepassing als de geplaatste camera’s bedoeld zijn om de gezondheid (SAFETY in tegenstelling tot SECURITY, in het vakjargon), de bescherming van de goederen van de onderneming (opsporen van een beginnende brand), de controle van het productieproces en de controle van het werk van de werknemer te waarborgen.  Zelfs indien de camera’s bedoeld in dit lid door een derde worden geplaatst, is het evenmin verplicht om een beroep te doen op een vergunde onderneming voor camerasystemen.  Indien deze toestellen evenwel eveneens worden gebruikt als “bewakingscamera” of met het oog op het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen en goederen, moeten de regels van de camerawet en van de wet private veiligheid wel worden nageleefd.

Aangifte bij politiediensten

U moet een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, aanbrengen aan de toegang van de voor het publiek toegankelijke plaats en een beeldverwerkingsregister bijhouden.

De gemeenten (en iedere openbare overheid, uitgezonderd de politiediensten zelf) moeten eveneens de plaatsing van een camerasysteem aangeven aan de politiediensten, een beeldverwerkingsregister bijhouden en pictogrammen aanbrengen aan de toegang van de niet-besloten plaats (bijvoorbeeld aan de grenzen van de gemeente).

Bron www.besafe.be

AANGIFTE ONLINE : www.aangiftecamera.be.